Política de Privacitat

Continguts i Propietat intel·lectual

Són propietat de “Find Your Realty Property Finders” tots els continguts, elements, estructura de la pàgina web, el propi disseny, els codis fonts emprats, imatges i vídeos. És responsabilitat de l’usuari que accedeixi a la web respectar la normativa de propietat intel·lectual i que dita normativa protegeix tots els elements detallats amb anterioritat. Queda prohibida la còpia, modificació, manipulació, distribució i/o comunicació pública sense el previ consentiment per escrit per part de l’Agència. Els usuaris de pàgina web solament podran fer ús privat i de caire personal i respectaran les prohibicions i la normativa propietat intel·lectual. És absolutament prohibit qualsevol acte o activitat il·lícita, de frau o amb la finalitat comercial de la pàgina web. Si degut a la falta de responsabilitat en la utilització de la pàgina web per part dels usuaris i l’incompliment de les obligacions de respectar la normativa de la propietat intel·lectual per part dels usuaris envers a la pàgina web, aquests es faran responsables de qualsevol del/s dany/s o perjudici/s que s’hagi/n pogut originar i incorrerien en les pertinents accions legals i de les seves responsabilitats derivades.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que:

És de caire anònim tota visita a la pàgina web. Es facilita l’accés a la pàgina web per oferir a l’usuari que la visita la pàgina web un servei òptim i donar accessibilitat a la pàgina web i el seu ús de consulta. De tal manera, perquè aquesta millora del servei sigui possible, semanalment s’analitzarà el nombre total de visites a totes pàgines que conté la pàgina web. L’Agència informa de l’utilització de Google Analytics per saber l’activitat de tots els usuaris que han accedit a la pàgina web i comptabilitzarà la freqüència la qual aquests la visiten.

Els usuaris no queden identificats de manera personal. Tampoc es guardaran els noms, comptes de correu electrònic, identificacions personals o altres tipus d’informació similar o identificació de dispositius en particular. 

Compromisos

L’Agència assumeix el compromís de no realitzar o emprar publicitat que pugui ser enganyosa. Així doncs, no podrà considerar-se publicitat enganyosa els errors numèrics o de forma que puguin ser presents a la pàgina web per causa d’una incorrecta actualització, continguts defectuosos, ja sigui per causa  d’un manteniment parcial o total de la pàgina web i també per causa de caiguda o manteniment de l’allotjament o domini. Tan bon punt l’Agència detecti aquests esdeveniments, es compromet a subsanar-los en la màxima brevetat possible quan siguin identificats. 

Cookies

La pàgina web utilitza cookies, les quals queden emmagatzemades al dispositiu o ordinador de l’usuari que entri a la pàgina web. Les cookies són petits arxius que reben els dispositius o ordinadors els quals són enviats pel servidor però que no informen o proporcionen cap mena d’informació personal o privada de l’usuari. L’adreça IP del dispositiu o ordinador de cada un dels usuaris que accedeixen a la pàgina web és reconeguda pel servidor, indicant les pàgines consultades, el dia i hora i també l’entrada i sortida de la sessió. És necessari que aquestes dades siguin conegudes pel servidor perquè pugui comunicar-se. De totes maneres, l’usuari podrà configurar en el seu dispositiu o ordinador que el seu navegador habitual l’avisi de la presència de cookies i serà el seu desig l’acceptació o no d’aquestes cookies. L’acceptació o la no acceptació de les cookies no restringirà l’accés de l’usuari a la pàgina web.

Polítiques d’ús

El compliment de les Lleis, dels reglaments en vigor i de les regles aplicables de l’ús que es faci dels productes i de les aplicacions són responsabilitat de l’usuari. No és permès l’ús de mala fe en qualsevol manera i destí de la pàgina web i que a més pugui afectar a tercers. També no és permès qualsevol utilització contrària a la normativa andorrana i que vulneri els drets i l’honor de terceres persones, és a dir; la publicació o transmissió de contingut il·legal, violent, xenòfob, obscè, difamatori, abusiu, racial, gènere o religiós. No està permès corrompre, fer un ús fraudulent o manipular mitjans i comptes de correu electrònic, pàgines web personals i altres sense la seva expressa autorització i que vulneri la propietat intel·lectual de tercers i que contravingui directament les disposicions contemplades en la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals com la mala utilització de comptes de correu, servidors de correu, allotjament i suplantació d’identitat, enviament de correus electrònics fraudulents, spam, virus de qualsevol tipus, o qualsevol acció delictiva i amb frau de Llei. Són els usuaris els únics responsables de la informació, dades o d’altres que s’hagin transmès o emmagatzemat en els espais autoritzats o contractats però que no són gestionats per la pàgina web. Això inclou possibles reivindicacions de terceres persones, hiperenllaços i de possibles accions legals que poguessin afectar directament a la propietat intel·lectual, protecció de dades, drets personals o d’altres que puguin derivar. L’accés, visualització, modificació, corrupció dels arxius de la pàgina web allotjats als servidors queden terminantment prohibits. Si es veiés compromesa la seguretat dels servidors o de la pàgina web per culpa de l’actuació negligent i/o delictiva dels usuaris, aquests usuaris respondran per responsabilitat civil i penal pels danys i perjudicis ocasionats a tercers i a la pròpia Agència.  

Copyright

L’Agència es reserva tots els drets que es deriven de la propietat. Aquests són les fotografies, vídeos, el codi font dels continguts i els continguts íntegrament, l’estructura i programari, les transicions, els sons, el/s domini/s i la/les marca/marques, a més de tota la compilació d’informació de la pàgina web que és protegida per la legislació vigent a favor de la Llei de Protecció de dades. S’informa expressament que l’Agència no permet ni permetrà; la reproducció total o parcial,  la distribució total o parcial, la publicació total o parcial, la difusió total o parcial, la modificació total o parcial sense que hi hagi un previ avís i expressament per escrit. Només està permès l’ús privat i personal per part dels usuaris, quedant-ne prohibit l’ús comercial o lucratiu a favor de l’usuari en detriment de l’Agència. Tanmateix, l’Agència farà un control periòdic perquè es compleixin degudament els compliments anteriorment descrits i detallats. L’Agència es reserva el dret de poder modificar la presentació, el contingut i la configuració en la seva totalitat o parcialment de la seva pàgina web.

Acceptació

La utilització i l’accés a la pàgina web són subjectes al consentiment de l’usuari i a la seva implicació i a la seva acceptació a totes les condicions anteriorment esmentades.

Jurisdicció i Legislació aplicable

Les condicions d’accés queden expressament subjectes a l’ordenament jurídic andorrà i dels seus Tribunals.

Compare listings

Compare